Consiliul elevilor

COMPONENȚA BIROULUI EXECUTIV C.S.E. AL LICEULUI TEORETIC  „GHEORGHE LAZĂR” PECICA, ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018

  • Președinte: Vörös Patricia
  • Vicepreședinte
  • Secretar
  • Director Departament de Concursuri Școlare și Extrașcolare
  • Director Departament de Cultură, Educație și Programe Școlare
  • Director Departament de Sport
  • Director Departament de Informare, Mobilitate, Formare și Consiliere
  • Avocatul elevului

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A CONSILIULUI ELEVILOR DIN LICEUL TEORETIC “GHEORGHE LAZĂR” PECICA

CE ESTE CONSILIUL ELEVILOR

Art.1 Consiliul Elevilor, numit în prezentul document CONSILIUL, reprezintă o formă de organizare asociativă a elevilor cu un rol important în democratizarea scolii si a relatiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui organsim, elevii îsi pot alege reprezentantii, pot formula puncte de vedere si pot elabora propuneri pentru îmbunătătirea calitătii vietii scolare.
Modalitătile prin care sunt realizate aceste procese sunt determinate de cultura organizatională a scolii.

Art.2 Consiliul elevilor sau CE este un organism consultativ al unitătii de învătământ din care face parte.

Art.3 Consiliul Elevilor functionează pe baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unitătii de învătământ si aprobat de Consiului de Administratie al CNC, anexă a regulamentului intern al unitătii de învătământ.

Art.4 CE vizează asigurarea cadrului optim pentru functionarea perteneriatului scoală-familie-comunitate locală.

CADRUL LEGISLATIV

Art.5 Consiliul se constituie în conformitate cu prevederile Legii Învătământului si are ca bază legală de functionare:

– Declaratia Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, 10 decembrie 1948
– Conventia Natiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, art. 15, care prevede:
– statele părti recunosc drepturile copilului la libertatea de asociere si la libertatea de reuniune pasnică;
– exercitarea acestor drepturi nu poate fi obiect al niciunui fel de restrictii, altele decât cele impuse în conformitate cu legea si care sunt necesare, într-o societate democratică în interesul securitătii nationale, al sigurantei sau al ordinii publice sau pentru a proteja sănătatea sau pentru morala publică sau pentru drepturile si libertătile altora;
-Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

Art. 11: Libertatea de exprimare si informare

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si libertatea de a primi sau de a transmite informatii sau idei fără amestecul autoritătilor publice si fără a tine seama de frontiere.

Art. 12: Libertatea de întrunire si de asociere

(1) Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire pasnică si la libertatea de asociere la toate nivelurile si în special în domeniul politic, sindical si civil, ceea ce implică dreptul oricărei persoane de a înfiinta împreună cu alte persoane sindicate si de a se afilia la acestea pentru apărarea intereselor sale.

Art. 30: Libertatea de exprimare

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credintelor si libertatea creatiilor de orice fel, prin viu grai, prin imagini, prin sunet sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea tării si natiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură natională, de clase sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violentă publică, precum si manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

Art. 45: Protectia copiilor si a tinerilor

(1) Copiii si tinerii se bucură de un regim special de protectie si de asistentă în exercitarea drepturilor lor.

(5) Autoritătile publice au obligatia să contribuie la asigurarea conditiilor pentru o participare liberă a tinerilor în viata socială, economică, culturală a tării.

ROLUL CONSILIULUI ELEVILOR ÎN VIATA ORGANIZATIEI SCOLARE

Art.6 Rolul Consiliului Elevilor este dat de următoarele atributii specifice:â

a. reprezentarea elevilor în structurile de conducere ale scolii (reprezentativitate):consiliul reprezintă legătura dintre conducerea scolii, cadrele didactice si elevi, facilitând comunicarea interpersonală prefesori-elevi, sustinând interesele elevilor, organizând proiecte cu si pentru elevi, diseminând informatii despre evenimente si oportunităti, receptând feedback-ul din partea elevilor.
b. implicarea activă în propunerea, elaborarea si implementarea unor programe, proiecte, actiuni, evenimente pentru elevi (organizare)- evenimentele si actiunile consiliului răspund nevoilor elevilor, completează cunostintele elevilor în domenii care nu sunt prevăzute în curriculum, informează grupul tintă în legătură cu oportunităti profesionale, evenimente competitive etc. În acelasi timp, consiliul are responsabilitatea de a oferi o alternativă la divertismentul negativ în forma activitătilor de grup.

OBIECTIVELE CONSILIULUI ELEVILOR

Art.7

– realizarea si derularea unui parteneriat educational functional în sistemul preuniversitar românesc, unde elevii să îsi exprime liber interesele si să participe activ la procesul decizional;
– informarea elevilor în legătură cu drepturile si responsabilitătile lor, asa cum rezultă ele din documentele internationale si nationale;
– desfăsurarea de concursuri cu tematică civică, culturală, educativă, sportivă, reacreativă;
– organizarea de actiuni si activităti extrascolare menite să dezvolte comportamentul activ si atitudinea civică, nondisciminarea, concurenta loială, munca în echipă;
– colaborarea cu O.N.G.-uri, Cluburile elevilor, organizatiile studentesti, Casele de cultură, redactii media, pentru organizarea de proiecte si activităti de informare, dezbatere publică, comunicare;
– realizarea de materiale informative despre societatea civilă, actiuni scolare si extrascolare;
– identificarea cauzelor care generează absenteism, mediocritate scolară si organizarea de programe specifice pentru prevenirea lor;
– organizarea de discutii si forumuri pe probleme de violentă, consum de droguri, abandon scolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din viata elevilor;
– mediatizarea burselor, subventiilor si a altor posibilităti de recompensă a elevilor;
– implicarea elevilor în activităti de educatie nonformală referitoare la orientarea profesională si planificarea carierei;
– atragerea specialistilor în actiuni care să conducă la promovarea unui stil de viată sănătos;
– elaborarea si implementarea unor proiecte de educatie, cultură, sport si mediu;
– organizarea de activităti cultural artistice sub forma taberelor, excursiilor, spectacolelor, balurilor etc. Promovarea si sustinerea tinerelor talente în rândul elevilor;
– redactarea si editarea de reviste pentru elevi;
– realizarea si administrarea unui site si a unui forum;
– realizarea de actiuni cu scop caritabil;
– realizarea de parteneriate cu institutii sociale, administrative, culturale si educative, precum: politia, Consiliul Judetean, Prefectura, primăriile sau alte institutii pentru derularea de actiuni;
– realizarea unor emisiuni cu tematică scolară, în parteneriat cu posturi de radio sau televiziune;
– realizarea unor activităti specifice pentru întărirea parteneriatului scoală-comunitate-familie;
– realizarea de studii si sondaje referitoare la respectarea drepturilor si obligatiilor elevilor în institutii de educatie;
– elaborarea de propuneri si amendamente legislative si organizatorice menite a sprijini drepturile elevilor.

PRINCIPIILE SI VALORILE CONSILIULUI ELEVILOR

„Totul se clădeste pe etică si morală, sunt cărămizi pe care trebuie să le punem la baza dezvoltării personale.”

Art.8 Principiul fundamental al Consiliului Elevilor este democratia. Consiliul Elevilor reprezintă, nu conduce, însumând viziunea elevilor din România. El oferă oricărui elev posibilitatea de a se dezvolta, de a fi vocea colegilor săi.
Valorile care stau la baza Consiliului Elevilor sunt:

– Integritate
– Loialitate
– Respect
– Sustenabilitate
– Implicare
– Voluntariat

STRATEGIA CONSTITUIRII C.S.E.

Art.9 La începutul anului scolar, consilierul educativ din fiecare unitate de învătământ va asigura suportul informativ dirigintilor cu privire la procesul de desfăsurare a alegerilor reprezentantilor claselor (V-XII/XIII).

Art.10 Procedura alegerilor pentru biroul executiv C.S.E.

– Se aleg reprezentantii claselor la începutul anului scolar (20 sept.- 4 oct. 2015)
– Presedintele CSE este ales prin vot direct si secret de către toti elevii unitătii de învătământ. În functie de numărul de elevi din unitatea de învătământ pot fi alesi unul sau doi vicepresedinti (până la 500 de elevi un vicepresedinte, între 500 si 800 de elevi 2 vicepresedinti si peste 800 de elevi 3 vicepresedinti). Vicepresedintele/tii vor fi alesi ca urmare a obtinerii locurilor doi/trei la alegeri.
– Secretarul este ales prin vot de către membrii CSE.
– Consilierul educativ anuntă calendarul alegerilor, la nivel de unitate de învătământ (termenul limită pentru depunerea dosarelor de candidatură – 7 oct. 2015 – validarea dosarelor –10-11 oct. 2015-, perioada alegerilor propriu-zise – 12-20 oct. 2015- )
– Candidaturile se depun pe baza unui dosar de candidatură ce trebuie să contină:
Curriculum Vitae al candidatului (în format Europass), plan de activităti pentru C.S.E. pe anul scolar respectiv, scrisoare de motivatie si acordul părintelui (pentru validare trebuie să contină toate aceste documente) si vor fi centralizate si validate la nivel national.
– Campania electorală propriu-zisă poate dura până în ziua premergătoare alegerilor (se elaborează si se distribuie afise, fluturasi si alte materiale specifice campaniei) care se va finaliza cu sustinerea candidaturii în fata întregului colectiv al elevilor din unitatea de învătământ. Unitatea de învătământ va pune la dispozitie resursele necesare organizării alegerilor.
– În cadrul fiecărei scoli se vor organiza dezbateri, fiecare candidat va avea un timp special alocat pentru a-si prezenta programul de candidatură (prin discurs, prezentare Power Point, filmulet de prezentare etc.), restul timpului fiind alocat pentru întrebări din public.
– Alegerile propriu-zise vor fi organizate de către o comisie formată din directorul scolii/directorul adjunct, consilierul educativ/profesor psiholog, secretar, fostii membri ai Consiliului care nu mai participă la alegeri.
– Comisiei îi vor fi puse la dispozitie tabelele nominale cu elevii din unitatea de învătământ. Buletinul de vot va fi acordat sub semnătură.
– La alegeri trebuie să participe observatori externi (membri ai unor O.N.G.-uri, reprezentanti ai C.J.E., C.N.E., Inspectoratul Scolar Judetean, MECTS etc.)
– În scoală va fi organizat un spatiu special amenajat pentru desfăsurarea alegerilor într-un mod democratic. Votul se realizează pe buletine de vot stampilate, care vor fi introduse într-o urnă sigilată. Deschiderea urnei si numărarea voturilor este realizată de Comisia de validare după încheierea procesului de votare.
– Votul va avea loc pe parcursul unei zile lucrătoare .
– Doar persoanele care au calitatea de elev au drept la vot.
– Alegerea apartine în exclusivitate elevilor. Cadrele didactice nu au drept de vot si nu se pot împotrivi alegerii elevilor.
– Se va vota numai pe baza carnetului sau adeverintei/legitimatiei de elev vizată la zi.
– În cazul în care numărul de voturi este egal, se va relua procesul de vot.
– Comisia de validare va întocmi un proces verbal la încheierea alegerilor.
Sedintele C.S.E. sunt conduse de către presedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedinte. Acestia pot fi asistati de către consilierul educativ, la initiativa C.S.E.
Sedinta se suspendă dacă nu sunt prezenti jumătate plus unu dintre membri C.S.E.
Dacă reprezentantul unei clase nu poate participa la o sedintă, acesta este înlocuit de un alt coleg delegat de clasa respectivă.
Dacă locul unui membru al C.S.E. devine vacant, se fac din nou alegeri în clasa din care acesta provine.

Art.11 Atributiile Consiliului Scolar al Elevilor

-reprezintă si apără interesele si drepturile elevilor la nivelul institutiei de învătământ;
– asigură comunicarea între elevi si cadrele didactice;
– dezbate propunerile elevilor din scoală si elaborează proiecte;
– implică elevii în activitătile desfăsurate;
– alege modalităti privind problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească solutii;
– apără drepturile copilului si reclamă încălcarea lor;
– contribuie la îmbunătătirea stării disciplinare a scolii (absenteismul, abandonul scolar delicventa juvenilă etc.);
– veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a scolii si participă la elaborarea lui prin presedintele consiliului;
– initiază, organizează si desfăsoară activităti extrascolare;
– sprijină proiectele si programele educative în care este implicată scoala;
– organizează actiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, actiuni pe probleme de mediu etc.);
– organizează serbări, evenimente culturale, baluri, concursuri, excursii.

Art.12 Consiliul Scolar al Elevilor are în componentă departamente precum:

– Concursuri scolare si extrascolare;
– Cultură, educatie si programe scolare;
– Spot si programe de tineret;
– Avocatul elevului;
– Mobilitate, informare, formare.

MEMBRII CSE

Art.13 Atributiile membrilor

– informarea colegilor de clasă privind deciziile si dezabterile de la întruniri
– desemnarea unui înlocuitor (dacă nu poate participa la o sedintă)
– sustinerea în CSE, spre dezbatere, a propunerilor colegilor de clasă
– sesizarea CSE cu privire la neregularitătile pe care le observă în scoală
– propunerea de proiecte
– participarea la elaborarea si punerea în aplicare a proiectelor
– respectarea Regulamentului de ordine interioară a scolii si a Regulamentului CSE
– asigurarea legăturii între clasa pe care o reprezintă si CSE
– formularea propunerii de demitere a presedintelui, vicepresedintelui sau a secretarului, în situatia în care sesizează nereguli, încălcări ale regulamentului sau incompetentă din partea acestora.

PRESEDINTELE, VICEPRESEDINTELE ȘI SECRETARUL

Art.14 Atributii pt

– Reprezintă Biroul Executiv al CSE.
– Elaborează ordinea de zi si se asigură de respectarea ei.
– Păstrează evidenta proiectelor elaborate si a initiativelor CSE.
– Intermediază legătura cu organizatiile cu care CSE colaborează.

Art.15 Atributiile presedintelui

– Conduce întrunirile si se asigură că discutiile respectă punctele mentionate pe agenda de lucru.
– Participă la sedintele Consiliului de Administratie al scolii în cadrul căruia reprezintă interesele elevilor.
– Asigură respectarea Regulamentului CSE.
– Păstrează ordinea si disciplina în cadrul sedintelor CSE.
– Reprezintă CSE la evenimentele la care este invitat.
– Se consultă cu CSE înainte de a lua orice hotărâre. Nu ia decizii în numele CSE.
– Reprezintă elevii scolii în CL/CJE.
– Comunică CSE hotărârile luate în cadrul CJE si veghează la îndeplinirea sarcinilor primite.
– Semnează procesele verbale la sfârsitul sedintelor.
– Îndeplineste si alte atributii si însărcinări date de CJE.

Art.16 Atributiile vicepresedintelui

– Preia atributiile presedintelui, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a le îndeplini, si colaborează cu acesta în privinta organizării CSE, implementării si organizării de proiecte, promovării CSE.
– Exercită si atributiile ce îi sunt delegate de către presedinte sau de CSE.

Art.17 Atributiile secretarului

– Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului.
– Redactează procesele verbale ale sedintelor.
– Semnează procesele verbale ale sedintelor si le depune în Mapa CSE.
– Actualizează dosarele CSE.
– Poate îndeplini si alte responsabilităti primite din partea consiliului, presedintelui sau a vicepresedintelui.

SANCTIUNI

Art.18 Fiecare membru al CE are obligatia de a participa la fiecare sedintă de lucru al CE. În cazuri exceptionale, acesta poate lipsi anuntând un loctiitor temporar din cadrul consiliului clase pe care o reprezintă. În cazul nerespectării acestei proceduri se vor aplica următoarele sanctiuni:

– Consemnarea (la a 2-a absentă neanuntată si lipsită de un înlocuitor)
– Înaintea unui avertisment de către CE si/sau coordonatorului de proiecte si programe educative scolare si extrascolare (la a ¾-a absentă neanuntată)
– Demiterea (la a 3-a absentă neanuntată si lipsită de un înlocuitor).

DISPOZITII FINALE

Art.19 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toti membrii CE.

Art.20 Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării de către directorul CNC.

Art.21 Completările prezentului regulament se fac cu aprobarea a ½ + 1 din membrii CE.