informare

INFORMAȚII PRIVIND TESTUL DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Extras din 
Regulamentul cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv ( conform O. M. nr. 4797 /31.08.2017 )

STRUCTURA SUBIECTELOR AFERENTE TESTULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE STUDIU AL UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ

Testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională vizează competențele și cunoștințele acumulate în clasele III și IV și constă într-o probă orală și o probă scrisă. 
PROBA ORALĂ : 
a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă, textul înscris pe biletul de testare fiind selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a.

Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globală și detaliată a textului.

b) Etapa a II -a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.

PROBA SCRISĂ: – timp de lucru – 1 ORĂ

Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă dată și care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a.

ORGANIZARE TEMATICĂ:

• Copilul despre sine: nume, vârstă, adresă, însuşiri fizice şi morale, părţile corpului, îmbrăcăminte, culori, jocuri şi jucării;
• Familia: membrii familiei, ocupaţii, sărbători în familie, hrana;
• Casa: încăperi, mobilă, şcoala, obiecte şcolare, activităţi specifice; 
• Animale: denumire, caracteristici;
• Vremea: anotimpuri, caracteristici climatice
• Feluri de macare
• Ocupatii
• Copilul şi lumea înconjurătoare: oraşul/ satul (clădiri), cumpărături;
• Activităţi: momentele zilei, zilele săptămânii, lunile anului, activităţi curente, activităţi pentru timpul liber;
• Cultură şi civilizaţie: nume şi prenume tipice

FUNCŢII COMUNICATIVE:

1. a saluta şi a răspunde la salut 
2. a se prezenta şi a prezenta pe cineva 
3. a angaja şi a încheia un schimb verbal
4. a identifica elemente din universul familiar 
5. a descrie persoane, animale, locuri
6. a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul înconjurător)
7. a localiza persoane, obiecte, acţiuni 
8. a exprima o dorinţă
9. a face o urare, a felicita
10. a se scuza şi a răspunde la scuze
11. a propune şi a cere cuiva să facă ceva
12. a relata activităţi: la prezent 
13. a relata activităţi: la viitor
14. a exprima o stare fizică
15. a formula şi a accepta o invitaţie

ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

Gramatică
 Substantivul( numărul plural, plurale neregulate)
 Numeralul ( cardinal )
 Adjectivul ( demonstrativ, posesiv )
 Verbul
timpul prezent continuu (afirmativ, negativ, interogativ)
timpul prezent simplu (afirmativ, negativ, interogativ)
timpul viitor cu will
can, may, must
adverbe de timp (tomorrow)
 Prepoziţia
de loc ( under, behind, between, over, across, above, at, in, on)

Model de subiect:

Proba orala: 
I. Read the text and answer the following questions:
Dear Tom,

Hello. How are you? Let me tell you about my best friend, Bill.
Bill is nine years old and he goes to my school. We are in the same class. Bill
is tall and slim. He’s got short dark hair and green eyes. Bill isn’t from the UK.
He’s from Germany but he lives in London now. Bill’s favourite subject is
Maths and he’s really good at sports, too! He likes burgers just like me. In his
free time, Bill plays football. His favourite football team is Manchester United!
What about you? Please write and tell me about your best friend.
Bye for now,
George
1 Who is George’s best friend?
2 How old is he?
3 What does he look like?

II. You are at the restaurant. Make a short dialogue.

Proba scrisa:
Describe your best friend. (50-75 words)

Comments are closed.